nv3
neodymium (chemistry)

strokes 11
radical
strokes after radical 3