tou3
surname Tou

tou3
a wine flagon

strokes 12
radical
strokes after radical 4