tou3
a wine flagon

tou3
surname Tou

strokes 12
radical
strokes after radical 4