kai3
armor

strokes 18
radical
strokes after radical 10
甲铠 甲鎧 jia3 kai3
armor

铠甲 鎧甲 kai3 jia3
armor