nv3
neodymium (chemistry)

strokes 8
radical
strokes after radical 3