tou3
surname Tou

tou3
a wine flagon

strokes 9
radical
strokes after radical 4