zhen4
to press down; to calm; to subdue; to suppress; to guard; garrison; small town; to cool or chill (food or drinks)

strokes 15
radical
strokes after radical 10
阿瑟镇 阿瑟鎮 a1 se4 zhen4
Arthur's Town, Cat Island

巴彦浩特镇 巴彥浩特鎮 ba1 yan4 hao4 te4 zhen4
Bayan Hot, capital of Alxa League 阿拉善盟, Inner Mongolia

白河镇 白河鎮 bai2 he2 zhen4
Paiho town in Tainan county 台南縣|台南县, Taiwan

北斗镇 北斗鎮 bei3 dou3 zhen4
Peitou town in Changhua county 彰化縣|彰化县, Taiwan

北港镇 北港鎮 bei3 gang3 zhen4
Beigang or Peikang town in Yunlin county 雲林縣|云林县, Taiwan

北屯镇 北屯鎮 bei3 tun2 zhen4
Beitun city or town in Altay prefecture 阿勒泰地區|阿勒泰地区, Xinjiang

北镇 北鎮 bei3 zhen4
Beizhen county level city in Jinzhou 錦州|锦州, Liaoning

北镇满族自治县 北鎮滿族自治縣 bei3 zhen4 man3 zu2 zi4 zhi4 xian4
Beizhen Manzu autonomous county in Liaoning

北镇市 北鎮市 bei3 zhen4 shi4
Beizhen county level city in Jinzhou 錦州|锦州, Liaoning

冰镇 冰鎮 bing1 zhen4
iced

博鳌镇 博鰲鎮 bo2 ao2 zhen4
Bo'ao seaside resort, Hainan

布袋镇 布袋鎮 bu4 dai4 zhen4
Budai or Putai town in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县, west Taiwan

埔里镇 埔里鎮 bu4 li3 zhen4
Buli or Puli town in Nantou county 南投縣|南投县, central Taiwan

草屯镇 草屯鎮 cao3 tun2 zhen4
Caotun or Tsaotun town in Nantou county 南投縣|南投县, central Taiwan

长白镇 長白鎮 chang2 bai2 zhen4
Changbai township, capital of Changbai Korean autonomous county in Baishan 白山, Jilin

潮州镇 潮州鎮 chao2 zhou1 zhen4
Chaochou town in Pingtung County 屏東縣|屏东县, Taiwan

成功镇 成功鎮 cheng2 gong1 zhen4
Chenggong or Chengkung town in Taitung county 臺東縣|台东县, southeast Taiwan

城关镇 城關鎮 cheng2 guan1 zhen4
Chengguan town (common place name)

城镇 城鎮 cheng2 zhen4
town; cities and towns

城镇化 城鎮化 cheng2 zhen4 hua4
urbanization

城镇化水平 城鎮化水平 cheng2 zhen4 hua4 shui3 ping2
urbanization level (of a city or town)

村镇 村鎮 cun1 zhen4
hamlet (place)

大柴旦镇 大柴旦鎮 da4 chai2 dan4 zhen4
Da Qaidam town in Haixi Mongol and Tibetan autonomous prefecture 海西蒙古族藏族自治州, Qinghai

大甲镇 大甲鎮 da4 jia3 zhen4
Tachia town in Taichung county 臺中縣|台中县, Taiwan

大夼镇 大夼鎮 da4 kuang3 zhen4
Dakuang township in Laying 莱阳, Yantai, Shandong

大林镇 大林鎮 da4 lin2 zhen4
Dalin or Talin town in Chiayi county 嘉義縣|嘉义县, west Taiwan

大溪镇 大溪鎮 da4 xi1 zhen4
Daxi or Tahsi town in Taoyuan county 桃園縣|桃园县, north Taiwan

淡水镇 淡水鎮 dan4 shui3 zhen4
Danshui or Tanshui town in New Taipei City 新北市, Taiwan

东港镇 東港鎮 dong1 gang3 zhen4
Tungkang town in Pingtung County 屏東縣|屏东县, Taiwan

东沟镇 東溝鎮 dong1 gou1 zhen4
Donggou town in Liangzihu district 梁子湖區|梁子湖区 of Ezhou city 鄂州市, Hubei

东势镇 東勢鎮 dong1 shi4 zhen4
Tungshih town in Taichung county 臺中縣|台中县, Taiwan

斗南镇 斗南鎮 dou3 nan2 zhen4
Dounan or Tounan town in Yunlin county 雲林縣|云林县, Taiwan

二林镇 二林鎮 er4 lin2 zhen4
Erhlin town in Changhua county 彰化縣|彰化县, Taiwan

藩镇 藩鎮 fan1 zhen4
lit. fence town; buffer region (between enemies); Tang dynasty system of provincial administration under a provincial governor 節度使|节度使

丰镇 豐鎮 feng1 zhen4
Fengzhen city in Ulaanchab 烏蘭察布|乌兰察布, Inner Mongolia

丰镇市 豐鎮市 feng1 zhen4 shi4
Fengzhen city in Ulaanchab 烏蘭察布|乌兰察布, Inner Mongolia

凤林镇 鳳林鎮 feng4 lin2 zhen4
Fenglin town in Hualien county 花蓮縣|花莲县, east Taiwan

冈山镇 岡山鎮 gang1 shan1 zhen4
Kangshan town in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县, southwest Taiwan

固镇 固鎮 gu4 zhen4
Guzhen county in Bengbu 蚌埠, Anhui

固镇县 固鎮縣 gu4 zhen4 xian4
Guzhen county in Bengbu 蚌埠, Anhui

关山镇 關山鎮 guan1 shan1 zhen4
Guanshan or Kuanshan town in Taitung county 臺東縣|台东县, southeast Taiwan

关西镇 關西鎮 guan1 xi1 zhen4
Guanxi or Kuanhsi town in Hsinchu County 新竹縣|新竹县, northwest Taiwan

汉旺镇 漢旺鎮 han4 wang4 zhen4
Hanwang town in Mianzhu county, Deying 德阳 prefecture, Sichuan

和美镇 和美鎮 he2 mei3 zhen4
Homei town in Changhua county 彰化縣|彰化县, Taiwan

河西堡镇 河西堡鎮 he2 xi1 pu3 zhen4
Hexipu town in Yongchang county 永昌縣|永昌县, Jinchang 金昌, Gansu

恒春镇 恆春鎮 heng2 chun1 zhen4
Hengchun town in Pingtung County 屏東縣|屏东县, Taiwan

红寺堡镇 紅寺堡鎮 hong2 si4 bao3 zhen4
Hongsibao district of Wuzhong city 吳忠市|吴忠市, Ningxia

后龙镇 後龍鎮 hou4 long2 zhen4
Houlung town in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县, northwest Taiwan

虎门镇 虎門鎮 hu3 men2 zhen4
Humen Town, also known as Taiping 太平, a town within Dongguan prefecture-level city 東莞市|东莞市, Guangdong

虎尾镇 虎尾鎮 hu3 wei3 zhen4
Huwei town in Yunlin county 雲林縣|云林县, Taiwan

花石峡镇 花石峽鎮 hua1 shi2 xia2 zhen4
Huashixia town in Madoi county 瑪多縣|玛多县 in Golog Tibetan autonomous prefecture, Qinghai

皇后镇 皇后鎮 huang2 hou4 zhen4
Queenstown, town in New Zealand

黄流镇 黃流鎮 huang2 liu2 zhen4
Huangliu township, Hainan

获鹿镇 獲鹿鎮 huo4 lu4 zhen4
Huolu town, in Luquan 鹿泉市, Shijiazhuang 石家莊|石家庄, Hebei

集集镇 集集鎮 ji2 ji2 zhen4
Jiji or Chichi town in Nantou county 南投縣|南投县, central Taiwan

吉强镇 吉強鎮 ji2 qiang2 zhen4
Jiqiang town in Xiji county 西吉, Guyuan 固原, Ningxia

集镇 集鎮 ji2 zhen4
town

佳里镇 佳里鎮 jia1 li3 zhen4
Chiali town in Tainan county 台南縣|台南县, Taiwan

建塘镇 建塘鎮 jian4 tang2 zhen4
Jiantang, capital of Dêqên or Diqing Tibetan autonomous prefecture 迪慶藏族自治州|迪庆藏族自治州, northwest Yunnan

江孜镇 江孜鎮 jiang1 zi1 zhen4
Gyangzê town, Tibetan: Rgyal rtse, in Shigatse prefecture, Tibet

金城镇 金城鎮 jin1 cheng2 zhen4
Jincheng (common place name); Chincheng town in Kinmen County 金門縣|金门县 (Kinmen or Quemoy islands), Taiwan

金湖镇 金湖鎮 jin1 hu2 zhen4
Chinhu town in Kinmen County 金門縣|金门县 (Kinmen or Quemoy islands), Taiwan

金沙镇 金沙鎮 jin1 sha1 zhen4
Chinsha town in Kinmen County 金門縣|金门县 (Kinmen or Quemoy islands), Taiwan

景德镇 景德鎮 jing3 de2 zhen4
Jingdezhen prefecture level city in Jiangxi province 江西, famous for porcelain

景德镇市 景德鎮市 jing3 de2 zhen4 shi4
Jingdezhen prefecture level city in Jiangxi province 江西, famous for porcelain

九宫山镇 九宮山鎮 jiu3 gong1 shan1 zhen4
Jiugongshan town in Tongshan county, Xianning prefecture 咸宁, Hubei

可可托海镇 可可托海鎮 ke3 ke3 tuo1 hai3 zhen4
Keketuohai town in Fuyun county 富蘊縣|富蕴县, Altay prefecture, Xinjiang

库伦镇 庫倫鎮 ku4 lun2 zhen4
Hure town in Tongliao 通遼|通辽, Inner Mongolia

刘家夼镇 劉家夼鎮 liu2 jia1 kuang3 zhen4
Liujiakuang township in Muping district 牟平區|牟平区, Yantai, Shandong

柳园镇 柳園鎮 liu3 yuan2 zhen4
Liuyuan town in Guazhou county 瓜州縣|瓜州县 in Jiuquan 酒泉, Gansu

六库镇 六庫鎮 liu4 ku4 zhen4
Liuku or Lutku, capital of Nujiang Lisu autonomous prefecture 怒江傈僳族自治州 in Yunnan

鹿港镇 鹿港鎮 lu4 gang3 zhen4
Lukang town in Changhua county 彰化縣|彰化县, Taiwan

罗东镇 羅東鎮 luo2 dong1 zhen4
Luodong or Lotong town in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县, Taiwan

麻豆镇 麻豆鎮 ma2 dou4 zhen4
Matou town in Tainan county 台南縣|台南县, Taiwan

马尔康镇 馬爾康鎮 ma3 er3 kang1 zhen4
Barkam town (Tibetan: 'bar khams), capital of Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州, northwest Sichuan

玛纳斯镇 瑪納斯鎮 ma3 na4 si1 zhen4
Manas town in Changji Hui autonomous prefecture 昌吉回族自治州, Xinjiang

马太沟镇 馬太溝鎮 ma3 tai4 gou1 zhen4
Mataigou town in Pingluo county 平羅縣|平罗县, Shizuishan 石嘴山, Ningxia

美浓镇 美濃鎮 mei3 nong2 zhen4
Meinung town in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县, southwest Taiwan

明德镇 明德鎮 ming2 de2 zhen4
Middlebury (name of town in Vermont)

平镇 平鎮 ping2 zhen4
Pingzhen or Pingchen city in Taoyuan county 桃園縣|桃园县, north Taiwan

平镇市 平鎮市 ping2 zhen4 shi4
Pingzhen or Pingchen city in Taoyuan county 桃園縣|桃园县, north Taiwan

旗山镇 旗山鎮 qi2 shan1 zhen4
Chishan town in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县, southwest Taiwan

前郭镇 前郭鎮 qian2 guo1 zhen4
Qian Gorlos township, capital of Qian Gorlos Mongol autonomous county 前郭爾羅斯蒙古族自治縣|前郭尔罗斯蒙古族自治县, Songyuan, Jilin

前镇 前鎮 qian2 zhen4
Qianzhen or Chienchen district of Kaohsiung city 高雄市, south Taiwan

前镇区 前鎮區 qian2 zhen4 qu1
Qianzhen or Chienchen district of Kaohsiung city 高雄市, south Taiwan

桥镇 橋鎮 qiao2 zhen4
Bridgetown, capital of Barbados (Tw)

清水镇 清水鎮 qing1 shui3 zhen4
Chingshui town in Taichung county 臺中縣|台中县, Taiwan

清镇 清鎮 qing1 zhen4
Qingzhen county level city in Guiyang 貴陽|贵阳, Guizhou

清镇市 清鎮市 qing1 zhen4 shi4
Qingzhen county level city in Guiyang 貴陽|贵阳, Guizhou

瑞芳镇 瑞芳鎮 rui4 fang1 zhen4
Ruifang or Juifang town in New Taipei City 新北市, Taiwan

三峡镇 三峽鎮 san1 xia2 zhen4
Sanxia or Sanhsia town in New Taipei City 新北市, Taiwan

沙鹿镇 沙鹿鎮 sha1 lu4 zhen4
Shalu town in Taichung county 臺中縣|台中县, Taiwan

山河镇 山河鎮 shan1 he2 zhen4
Shanhe town in Zhengning county 正寧縣|正宁县, Qingyang 慶陽|庆阳, Gansu

善化镇 善化鎮 shan4 hua4 zhen4
Shanhua town in Tainan county 台南縣|台南县, Taiwan

市镇 市鎮 shi4 zhen4
small town

寿王坟镇 壽王墳鎮 shou4 wang2 fen2 zhen4
Shouwangfen town, in Chengde 承德市, Hebei

双峰镇 雙峰镇 shuang1 feng1 zhen4
Twin Peaks, US television drama series 1990-1991

双龙镇 雙龍鎮 shuang1 long2 zhen4
Shuanglong town in Xixia county 西峽縣|西峡县, Nanyang, Henan

苏澳镇 蘇澳鎮 su1 ao4 zhen4
Su'ao town in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县, Taiwan

滕家镇 滕家鎮 teng2 jia1 zhen4
Tengjia township in Rongcheng 榮成|荣成, Weihai 威海, Shandong

天镇 天鎮 tian1 zhen4
Tianzhen county in Datong 大同, Shanxi

天镇县 天鎮縣 tian1 zhen4 xian4
Tianzhen county in Datong 大同, Shanxi

田中镇 田中鎮 tian2 zhong1 zhen4
Tienchung town in Changhua county 彰化縣|彰化县, Taiwan

通霄镇 通霄鎮 tong1 xiao1 zhen4
Tongxiao or Tunghsiao town in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县, northwest Taiwan

头城镇 頭城鎮 tou2 cheng2 zhen4
Toucheng town in Yilan county 宜蘭縣|宜兰县, Taiwan

头份镇 頭份鎮 tou2 fen4 zhen4
Toufen town in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县, northwest Taiwan

土库镇 土庫鎮 tu3 ku4 zhen4
Tuku town in Yunlin county 雲林縣|云林县, Taiwan

万山镇 萬山鎮 wan4 shan1 zhen4
Wanshan township in Tongren prefecture 銅仁地區|铜仁地区, Guizhou

威州镇 威州鎮 wei1 zhou1 zhen4
Weizhou town, seat of Wenchuan county 汶川县 in northwest Sichuan

文峰镇 文峰鎮 wen2 feng1 zhen4
Wenfeng town (common place name)

梧栖镇 梧棲鎮 wu2 qi1 zhen4
Wuqi or Wuci town in Taichung county 臺中縣|台中县, Taiwan

吴镇宇 吳鎮宇 wu2 zhen4 yu3
Francis Ng Chun-Yu (1961-), Hong Kong actor

武功镇 武功鎮 wu3 gong1 zhen4
Wugong village in Shaanxi

武康镇 武康鎮 wu3 kang1 zhen4
Wukang town, Zhejiang 浙江

溪湖镇 溪湖鎮 xi1 hu2 zhen4
Hsihu town in Changhua county 彰化縣|彰化县, Taiwan

西螺镇 西螺鎮 xi1 luo2 zhen4
Xiluo or Hsilo town in Yunlin county 雲林縣|云林县, Taiwan

乡镇 鄉鎮 xiang1 zhen4
village; township

小营盘镇 小營盤鎮 xiao3 ying2 pan2 zhen4
Xiaoyingpan township in Börtala Shehiri or Bole City 博樂市|博乐市, Xinjiang

新埔镇 新埔鎮 xin1 bu4 zhen4
Xinbu or Hsinpu town in Hsinchu County 新竹縣|新竹县, northwest Taiwan

新都桥镇 新都橋鎮 xin1 du1 qiao2 zhen4
Xinduqiao town in Dartsendo county 康定縣|康定县, Garze Tibetan autonomous prefecture, Sichuan

新化镇 新化鎮 xin1 hua4 zhen4
Hsinhua town in Tainan county 台南縣|台南县, Taiwan

新市镇 新市鎮 xin1 shi4 zhen4
new town; planned community

新造镇 新造鎮 xin1 zao4 zhen4
Xinzao town, Guangdong

莘庄镇 莘庄鎮 xin1 zhuang1 zhen4
Xinzhuang, town in Minhang District 閔行區|闵行区, Shanghai

学甲镇 學甲鎮 xue2 jia3 zhen4
Hsuehchia town in Tainan county 台南縣|台南县, Taiwan

盐水镇 鹽水鎮 yan2 shui3 zhen4
Yanshui town in Tainan county 台南縣|台南县, Taiwan

杨梅镇 楊梅鎮 yang2 mei2 zhen4
Yangmei town in Taoyuan county 桃園縣|桃园县, north Taiwan

伊通镇 伊通鎮 yi1 tong1 zhen4
Yitong township, capital of Yitong Manchurian autonomous county in Siping 四平, Jilin

宜山镇 宜山鎮 yi2 shan1 zhen4
former Yizhan town, now called Yizhou county level city 宜州市 in Hechi 河池, Guangxi

莺歌镇 鶯歌鎮 ying1 ge1 zhen4
Yingge or Yingko town in New Taipei City 新北市, Taiwan

营盘镇 營盤鎮 ying2 pan2 zhen4
Yingpan township, place name; Yingpan in Shangluo prefecture, Shaanxi; Yingpan township in Yunnan; (many others)

玉里镇 玉里鎮 yu4 li3 zhen4
Yuli town in Hualien county 花蓮縣|花莲县, east Taiwan

员林镇 員林鎮 yuan2 lin2 zhen4
Yuanlin town in Changhua county 彰化縣|彰化县, Taiwan

苑里镇 苑裡鎮 yuan4 li3 zhen4
Yuanli town in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县, northwest Taiwan

杂谷脑镇 雜谷腦鎮 za2 gu3 nao3 zhen4
Zagunao town in Li county 理縣|理县, Sichuan

泽当镇 澤當鎮 ze2 dang1 zhen4
Zêdang town in Nêdong county 乃東縣|乃东县, Tibet, capital of Lhokha prefecture 山南地區|山南地区

乍浦镇 乍浦鎮 zha4 pu3 zhen4
Zhapu town and port on north of Hangzhou Bay 杭州灣|杭州湾 in Zhejiang

朝歌镇 朝歌鎮 zhao1 ge1 zhen4
Zhaoge town in Qi county 淇縣|淇县, Hebi 鶴壁|鹤壁, Henan

镇安 鎮安 zhen4 an1
Zhen'an County in Shangluo 商洛, Shaanxi

镇安县 鎮安縣 zhen4 an1 xian4
Zhen'an County in Shangluo 商洛, Shaanxi

镇巴 鎮巴 zhen4 ba1
Zhenba County in Hanzhong 漢中|汉中, Shaanxi

镇巴县 鎮巴縣 zhen4 ba1 xian4
Zhenba County in Hanzhong 漢中|汉中, Shaanxi

镇暴 鎮暴 zhen4 bao4
to suppress a riot; riot control

镇得住 鎮得住 zhen4 de5 zhu4
to manage to suppress; to keep under control

镇定 鎮定 zhen4 ding4
calm; unperturbed; cool

镇定剂 鎮定劑 zhen4 ding4 ji4
tranquilizer; depressant; sedative

镇定药 鎮定藥 zhen4 ding4 yao4
sedative drug

镇海 鎮海 zhen4 hai3
Zhenhai district of Ningbo city 寧波市|宁波市, Zhejiang

镇海区 鎮海區 zhen4 hai3 qu1
Zhenhai district of Ningbo city 寧波市|宁波市, Zhejiang

镇江 鎮江 zhen4 jiang1
Zhenjiang prefecture level city in Jiangsu

镇江地区 鎮江地區 zhen4 jiang1 di4 qu1
Zhenjiang prefecture in Jiangsu

镇江市 鎮江市 zhen4 jiang1 shi4
Zhenjiang prefecture level city in Jiangsu

镇静 鎮靜 zhen4 jing4
calm; cool

镇痉剂 鎮痙劑 zhen4 jing4 ji4
antispasmodic (pharmacology)

镇静剂 鎮靜劑 zhen4 jing4 ji4
tranquilizer

镇静药 鎮靜藥 zhen4 jing4 yao4
sedative

镇康 鎮康 zhen4 kang1
Zhenkang county in Lincang 臨滄|临沧, Yunnan

镇康县 鎮康縣 zhen4 kang1 xian4
Zhenkang county in Lincang 臨滄|临沧, Yunnan

镇咳 鎮咳 zhen4 ke2
cough suppressant

镇赉 鎮賚 zhen4 lai4
Zhenlai county in Baicheng 白城, Jilin

镇赉县 鎮賚縣 zhen4 lai4 xian4
Zhenlai county in Baicheng 白城, Jilin

镇流器 鎮流器 zhen4 liu2 qi4
electrical ballast

镇宁布依族苗族自治县 鎮寧布依族苗族自治縣 zhen4 ning2 bu4 yi1 zu2 miao2 zu2 zi4 zhi4 xian4
Zhenning Buyei and Hmong autonomous county in Anshun 安順|安顺, Guizhou

镇宁县 鎮寧縣 zhen4 ning2 xian4
Zhenning Buyei and Hmong autonomous county in Anshun 安順|安顺, Guizhou

镇坪 鎮坪 zhen4 ping2
Zhenping County in Ankang 安康, Shaanxi

镇平 鎮平 zhen4 ping2
Zhenping county in Nanyang 南陽|南阳, Henan

镇坪县 鎮坪縣 zhen4 ping2 xian4
Zhenping County in Ankang 安康, Shaanxi

镇平县 鎮平縣 zhen4 ping2 xian4
Zhenping county in Nanyang 南陽|南阳, Henan

镇区 鎮區 zhen4 qu1
township

镇日 鎮日 zhen4 ri4
all day

镇山 鎮山 zhen4 shan1
main mountain of a region

镇守 鎮守 zhen4 shou3
(of troops stationed in a strategic area) to defend; (fig.) to stand guard; to protect

镇台 鎮台 zhen4 tai2
garrison commander (old)

镇痛 鎮痛 zhen4 tong4
analgesic; pain killer

镇痛剂 鎮痛劑 zhen4 tong4 ji4
painkiller; analgesic; anodyne

镇痛药 鎮痛藥 zhen4 tong4 yao4
analgesic

镇雄 鎮雄 zhen4 xiong2
Zhenxiong county in Zhaotong 昭通, Yunnan

镇雄县 鎮雄縣 zhen4 xiong2 xian4
Zhenxiong county in Zhaotong 昭通, Yunnan

镇压 鎮壓 zhen4 ya1
suppression; repression; to suppress; to put down; to quell

镇妖 鎮妖 zhen4 yao1
to drive away evil spirits

镇原 鎮原 zhen4 yuan2
Zhenyuan county in Qingyang 慶陽|庆阳, Gansu

镇源县 鎮源縣 zhen4 yuan2 xian4
Zhenyuan county in Yunnan

镇原县 鎮原縣 zhen4 yuan2 xian4
Zhenyuan county in Qingyang 慶陽|庆阳, Gansu

镇沅县 鎮沅縣 zhen4 yuan2 xian4
Zhenyuan Yi, Hani and Lahu autonomous county in Pu'er 普洱, Yunnan

镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 鎮沅彞族哈尼族拉祜族自治縣 zhen4 yuan2 yi2 zu2 ha1 ni2 zu2 la1 hu4 zu2 zi4 zhi4 xian4
Zhenyuan Yi, Hani and Lahu autonomous county in Pu'er 普洱, Yunnan

镇远 鎮遠 zhen4 yuan3
Zhenyuan county in Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南州|黔东南州, Guizhou

镇远县 鎮遠縣 zhen4 yuan3 xian4
Zhenyuan county in Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南州|黔东南州, Guizhou

镇长 鎮長 zhen4 zhang3
town headman; mayor (of small town or village); bailiff

镇纸 鎮紙 zhen4 zhi3
paperweight

镇住 鎮住 zhen4 zhu4
to dominate; to control; to subdue; to crush

枝城镇 枝城鎮 zhi1 cheng2 zhen4
Zicheng town in Yidu county 宜都, Yichang 宜昌, Hubei

重镇 重鎮 zhong4 zhen4
strategic town

周庄镇 周莊鎮 zhou1 zhuang1 zhen4
Zhouzhuang, old canal town between Shanghai and Suzhou, tourist attraction

朱祁镇 朱祁鎮 zhu1 qi2 zhen4
Zhu Qizhen, personal name of sixth and eighth Ming emperor Zhengtong 正統|正统, afterwards Tianshun Emperor 天順|天顺 (1427-1464), reigned 1435-1449 and 1457-1464

竹东镇 竹東鎮 zhu2 dong1 zhen4
Zhudong or Chutung town in Hsinchu County 新竹縣|新竹县, northwest Taiwan

竹南镇 竹南鎮 zhu2 nan2 zhen4
Zhu'nan or Chu'nan town in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县, northwest Taiwan

竹山镇 竹山鎮 zhu2 shan1 zhen4
Zhushan or Chushan town in Nantou county 南投縣|南投县, central Taiwan

卓兰镇 卓蘭鎮 zhuo2 lan2 zhen4
Zhuolan or Cholan town in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县, northwest Taiwan

左镇 左鎮 zuo3 zhen4
Tsochen township in Tainan county 台南縣|台南县, Taiwan

左镇乡 左鎮鄉 zuo3 zhen4 xiang1
Tsochen township in Tainan county 台南縣|台南县, Taiwan

坐镇 坐鎮 zuo4 zhen4
(of a commanding officer) to keep watch; to oversee