kai3
to loosen; to open

strokes 18
radical
strokes after radical 10