kai3
to loosen; to open

strokes 9
radical
strokes after radical 6