xiao1
firmament; heaven

strokes 15
radical
strokes after radical 7
重霄 重霄 chong2 xiao1
ninth heaven; Highest Heaven

九重霄 九重霄 jiu3 chong2 xiao1
ninth heaven; Highest Heaven

九霄云外 九霄雲外 jiu3 xiao1 yun2 wai4
beyond the topmost clouds (idiom); unimaginably far away

凌霄花 凌霄花 ling2 xiao1 hua1
Chinese trumpet vine (Campsis grandiflora)

罗霄山 羅霄山 luo2 xiao1 shan1
Luoxiao Mountains, mountain range straddling the border between Jiangxi and Hunan

气冲霄汉 氣衝霄漢 qi4 chong1 xiao1 han4
(idiom) dauntless; courageous; spirited

通霄 通霄 tong1 xiao1
Tongxiao or Tunghsiao town in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县, northwest Taiwan

通霄镇 通霄鎮 tong1 xiao1 zhen4
Tongxiao or Tunghsiao town in Miaoli county 苗栗縣|苗栗县, northwest Taiwan

霄汉 霄漢 xiao1 han4
the sky; the heavens; (fig.) imperial court

霄壤之别 霄壤之別 xiao1 rang3 zhi1 bie2
huge difference

云霄 雲霄 yun2 xiao1
Yunxiao county in Zhangzhou 漳州, Fujian

云霄 雲霄 yun2 xiao1
(the) skies

云霄飞车 雲霄飛車 yun2 xiao1 fei1 che1
roller coaster

云霄县 雲霄縣 yun2 xiao1 xian4
Yunxiao county in Zhangzhou 漳州, Fujian

直上云霄 直上雲霄 zhi2 shang4 yun2 xiao1
to soar into the sky