yin1
sound; noise; note (of musical scale); tone; news; syllable; reading (phonetic value of a character)

strokes 9
radical
strokes after radical 0
按键音 按鍵音 an4 jian4 yin1
keypad tone; key tone

八分音符 八分音符 ba1 fen1 yin1 fu2
quaver; eighth note

八音 八音 ba1 yin1
music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 絲|丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹)

巴音布克草原 巴音布克草原 ba1 yin1 bu4 ke4 cao3 yuan2
Bayanbulak grasslands in Uldus basin of Tianshan mountains

巴音郭楞蒙古自治州 巴音郭楞蒙古自治州 ba1 yin1 guo1 leng2 meng3 gu3 zi4 zhi4 zhou1
Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture in Xinjiang

巴音郭楞州 巴音郭楞州 ba1 yin1 guo1 leng2 zhou1
abbr. for Bayingolin Mongol Autonomous Prefecture in Xinjiang; abbr. for 巴音郭楞蒙古自治州

八音盒 八音盒 ba1 yin1 he2
musical box

巴音满都呼 巴音滿都呼 ba1 yin1 man3 du1 hu1
Bayan Mandahu, village in Bayan Nur 巴彥淖爾|巴彦淖尔, Inner Mongolia, noted for Cretaceous dinosaur fossils

半音 半音 ban4 yin1
semitone

半音程 半音程 ban4 yin1 cheng2
semitone

爆音 爆音 bao4 yin1
sonic boom

北京音 北京音 bei3 jing1 yin1
Beijing pronunciation

背景音乐 背景音樂 bei4 jing3 yin1 yue4
background music (BGM); soundtrack; musical setting

本位音 本位音 ben3 wei4 yin1
(music) natural note

鼻音 鼻音 bi2 yin1
nasal sound

闭音节 閉音節 bi4 yin1 jie2
closed syllable

闭元音 閉元音 bi4 yuan2 yin1
close vowel

边音 邊音 bian1 yin1
lateral consonant (phonetics)

标音法 標音法 biao1 yin1 fa3
phonetic transcription; system of representing spoken sounds

标准音 標準音 biao1 zhun3 yin1
standard pronunciation; standard tone (e.g. A = 440 Hz)

表音 表音 biao3 yin1
phonetic; phonological; transliteration

拨号音 撥號音 bo1 hao4 yin1
dial tone

播音 播音 bo1 yin1
to transmit; to broadcast

波音 波音 bo1 yin1
Boeing

波音 波音 bo1 yin1
mordent (music)

播音员 播音員 bo1 yin1 yuan2
announcer; broadcaster

补足音程 補足音程 bu3 zu2 yin1 cheng2
complementary interval; addition musical interval adding to an octave

擦音 擦音 ca1 yin1
fricative

颤音 顫音 chan4 yin1
vibrato (of stringed instrument); trill (in phonetics)

超音波 超音波 chao1 yin1 bo1
ultrasound; ultrasonic wave

超音速 超音速 chao1 yin1 su4
supersonic

齿唇音 齒唇音 chi3 chun2 yin1
see 唇齒音|唇齿音

齿音 齒音 chi3 yin1
dental consonant

齿龈音 齒齦音 chi3 yin2 yin1
alveolar, apical, or supradental sound (linguistics)

出神音乐 出神音樂 chu1 shen2 yin1 yue4
trance (music genre)

串音 串音 chuan4 yin1
crosstalk; to overhear

唇齿音 唇齒音 chun2 chi3 yin1
labiodental (e.g. the consonant f in standard Chinese)

唇音 唇音 chun2 yin1
labial consonant

纯音 純音 chun2 yin1
pure tone

单音词 單音詞 dan1 yin1 ci2
monosyllabic word

单音节 單音節 dan1 yin1 jie2
monosyllabic; a monosyllable

低音 低音 di1 yin1
bass

低音大号 低音大號 di1 yin1 da4 hao4
bass tuba; euphonium

低音大提琴 低音大提琴 di1 yin1 da4 ti2 qin2
double bass; contrabass

低音管 低音管 di1 yin1 guan3
bassoon; also written 巴頌管|巴颂管 or 巴松管

低音喇叭 低音喇叭 di1 yin1 la3 ba5
woofer

低音炮 低音炮 di1 yin1 pao4
subwoofer

低音提琴 低音提琴 di1 yin1 ti2 qin2
double bass; contrabass

电音 電音 dian4 yin1
electronic music (genre)

定音 定音 ding4 yin1
to call the tune; to make the final decision

定音鼓 定音鼓 ding4 yin1 gu3
timpani

读音 讀音 du2 yin1
pronunciation; literary (rather than colloquial) pronunciation of a Chinese character

读音错误 讀音錯誤 du2 yin1 cuo4 wu4
mistake of pronunciation

短时语音记忆 短時語音記憶 duan3 shi2 yu3 yin1 ji4 yi4
short-term phonological memory

多音 多音 duo1 yin1
polyphony

多音多义字 多音多義字 duo1 yin1 duo1 yi4 zi4
character having several readings and meanings

多音节词 多音節詞 duo1 yin1 jie2 ci2
polysyllabic word; Chinese word made up of three or more characters

多音字 多音字 duo1 yin1 zi4
character with two or more readings

颚龈音 顎齦音 e4 yin2 yin1
prepalatal or palatal sound (linguistics); palato-alveolar consonant (linguistics)

二重母音 二重母音 er4 chong2 mu3 yin1
diphthong

二分音符 二分音符 er4 fen1 yin1 fu2
minim (music)

发音 發音 fa1 yin1
to pronounce; pronunciation; to emit sound

发音器官 發音器官 fa1 yin1 qi4 guan1
vocal organs; vocal cords

发音体 發音體 fa1 yin1 ti3
sound producing object (soundboard, vibrating string, membrane etc)

梵汉对音 梵漢對音 fan4 han4 dui4 yin1
Sanskrit-Chinese transliteration

泛音 泛音 fan4 yin1
overtone; a harmonic

方音 方音 fang1 yin1
dialectal accent

放音 放音 fang4 yin1
playback (of recorded sound)

非音 非音 fei1 yin1
(ling) unstressed (syllable)

分音符 分音符 fen1 yin1 fu2
dieresis; umlaut; diacritical mark separating two adjacent syllables

符类福音 符類福音 fu2 lei4 fu2 yin1
synoptic gospels (i.e. Matthew, Mark and Luke, with similar accounts and chronology)

福音 福音 fu2 yin1
good news; glad tidings; gospel

福音书 福音書 fu2 yin1 shu1
gospel

辅音 輔音 fu3 yin1
consonant

复合母音 複合母音 fu4 he2 mu3 yin1
diphthong; compound vowel

复合元音 複合元音 fu4 he2 yuan2 yin1
diphthong (such as putonghua ɑi, uei etc)

复音词 複音詞 fu4 yin1 ci2
disyllabic word; polysyllabic word

复音形 複音形 fu4 yin1 xing2
diphthong; liaison

高音 高音 gao1 yin1
high pitch; soprano; treble

高音部 高音部 gao1 yin1 bu4
upper register; soprano part

高音喇叭 高音喇叭 gao1 yin1 la3 ba5
tweeter

隔音 隔音 ge2 yin1
soundproofing

根音 根音 gen1 yin1
root of chord

古典音乐 古典音樂 gu3 dian3 yin1 yue4
classical music

古音 古音 gu3 yin1
ancient (esp. pre-Qin) pronunciation of a Chinese character; classical speech sounds

观世音 觀世音 guan1 shi4 yin1
Guanyin, the Bodhisattva of Compassion or Goddess of Mercy (Sanskrit Avalokiteśvara)

观世音菩萨 觀世音菩薩 guan1 shi4 yin1 pu2 sa4
Guanyin, the Bodhisattva of Compassion or Goddess of Mercy (Sanskrit Avalokiteśvara)

观音 觀音 guan1 yin1
Guanyin, the Bodhisattva of Compassion or Goddess of Mercy (Sanskrit Avalokiteśvara)

观音菩萨 觀音菩薩 guan1 yin1 pu2 sa4
Guanyin, the Bodhisattva of Compassion or Goddess of Mercy (Sanskrit Avalokiteśvara)

观音乡 觀音鄉 guan1 yin1 xiang1
Guanyin or Kuanyin township in Taoyuan county 桃園縣|桃园县, north Taiwan

国际音标 國際音標 guo2 ji4 yin1 biao1
international phonetic alphabet

国音 國音 guo2 yin1
official state pronunciation

国语注音符号第一式 國語注音符號第一式 guo2 yu3 zhu4 yin1 fu2 hao4 di4 yi1 shi4
Mandarin Phonetic Symbols 1 (official name of the phonetic system of writing Chinese used in Taiwan); Bopomofo; abbr. to 注音一式

韩素音 韓素音 han2 su4 yin1
Han Suyin (1917-2012), Eurasian physician and author

汉语拼音 漢語拼音 han4 yu3 pin1 yin1
Hanyu Pinyin, the pinyin transliteration system used in PRC since the 1960s

号音 號音 hao4 yin1
bugle call

合成语音 合成語音 he2 cheng2 yu3 yin1
assembled phonology

盒式录音磁带 盒式錄音磁帶 he2 shi4 lu4 yin1 ci2 dai4
cassette tape

合音 合音 he2 yin1
backup vocal (music); (phonetic) contraction

和音 和音 he2 yin1
harmony (pleasing combination of sounds)

喉擦音 喉擦音 hou2 ca1 yin1
guttural fricative

喉塞音 喉塞音 hou2 se4 yin1
glottal stop

喉音 喉音 hou2 yin1
guttural sound; (linguistics) glottal (or laryngeal) consonant

后鼻音 後鼻音 hou4 bi2 yin1
velar nasal; consonant ng or ŋ produced in the nose with the back of the tongue against the soft palate

滑音 滑音 hua2 yin1
glissando

华纳音乐集团 華納音樂集團 hua4 na4 yin1 yue4 ji2 tuan2
Warner Music Group

画外音 畫外音 hua4 wai4 yin1
voice-over; background narration

话音 話音 hua4 yin1
one's speaking voice; tone; implication

环球音乐集团 環球音樂集團 huan2 qiu2 yin1 yue4 ji2 tuan2
Universal Music Group

回铃音 回鈴音 hui2 ling2 yin1
ringback tone

回音 回音 hui2 yin1
echo; reply; turn (ornament in music)

混音 混音 hun4 yin1
(audio) mixing

基音 基音 ji1 yin1
fundamental tone

假高音 假高音 jia3 gao1 yin1
falsetto, same as 假聲|假声

假音 假音 jia3 yin1
falsetto, same as 假聲|假声

今音 今音 jin1 yin1
modern (i.e. not ancient) pronunciation of a Chinese character

静音 靜音 jing4 yin1
quiet; silent; mute

卷舌元音 卷舌元音 juan3 she2 yuan2 yin1
retroflex vowel (e.g. the final r of putonghua)

卷舌元音 捲舌元音 juan3 she2 yuan2 yin1
retroflex vowel (e.g. the final r of putonghua)

爵士音乐 爵士音樂 jue2 shi4 yin1 yue4
jazz (loanword)

可读音性 可讀音性 ke3 du2 yin1 xing4
pronounceability

空谷足音 空谷足音 kong1 gu3 zu2 yin1
the sound of footsteps in a deserted valley (idiom); sth hard to come by; sth wonderful and rare

口音 口音 kou3 yin1
oral speech sounds (linguistics)

口音 口音 kou3 yin5
voice; accent

扩音 擴音 kuo4 yin1
to amplify (sound)

扩音机 擴音機 kuo4 yin1 ji1
amplifier; loudspeaker; hearing aid

扩音器 擴音器 kuo4 yin1 qi4
megaphone; loudspeaker; amplifier; microphone

连音 連音 lian2 yin1
tuplet (music); sandhi (phonetics)

连音符 連音符 lian2 yin1 fu2
tuplet (music)

流行音乐 流行音樂 liu2 xing2 yin1 yue4
pop music

路加福音 路加福音 lu4 jia1 fu2 yin1
Gospel according to St Luke

录音 錄音 lu4 yin1
to record (sound); sound recording

录音带 錄音帶 lu4 yin1 dai4
audio tape

录音机 錄音機 lu4 yin1 ji1
(tape) recording machine; tape recorder

玛窦福音 瑪竇福音 ma3 dou4 fu2 yin1
Gospel according to St Matthew

马可福音 馬可福音 ma3 ke3 fu2 yin1
Gospel according to St Mark

马太福音 馬太福音 ma3 tai4 fu2 yin1
Gospel according to St Matthew

忙音 忙音 mang2 yin1
busy signal (telephony)

美国之音 美國之音 mei3 guo2 zhi1 yin1
Voice of America (VOA)

靡靡之音 靡靡之音 mi3 mi3 zhi1 yin1
decadent or obscene music

渺无音信 渺無音信 miao3 wu2 yin1 xin4
to receive no news whatsoever about sb

灭音器 滅音器 mie4 yin1 qi4
muffler (of an internal combustion engine)

民间音乐 民間音樂 min2 jian1 yin1 yue4
folk music

摩擦音 摩擦音 mo2 ca1 yin1
fricative (phonetics)

母音 母音 mu3 yin1
vowel

母音调和 母音調和 mu3 yin1 tiao2 he2
vowel harmony (in phonetics)

男低音 男低音 nan2 di1 yin1
bass (music); lower register male voice

男高音 男高音 nan2 gao1 yin1
tenor

男高音部 男高音部 nan2 gao1 yin1 bu4
tenor part

男中音 男中音 nan2 zhong1 yin1
baritone

拟音 擬音 ni3 yin1
to make a sound effect; sound effect

逆回音 逆回音 ni4 hui2 yin1
inverted turn (ornament in music)

女高音 女高音 nv3 gao1 yin1
soprano

配音 配音 pei4 yin1
dubbing (filmmaking)

拼音 拼音 pin1 yin1
phonetic writing; pinyin (Chinese romanization)

拼音阶段 拼音階段 pin1 yin1 jie1 duan4
alphabetic stage

拼音文字 拼音文字 pin1 yin1 wen2 zi4
phonetic alphabet; alphabetic writing system

拼音字母 拼音字母 pin1 yin1 zi4 mu3
phonetic letters

平舌音 平舌音 ping2 she2 yin1
alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge

破音字 破音字 po4 yin1 zi4
character with two or more readings; character where different readings convey different meanings (Tw)

七声音阶 七聲音階 qi1 sheng1 yin1 jie1
heptatonic scale

前鼻音 前鼻音 qian2 bi2 yin1
alveolar nasal; consonant n produced in the nose with the tongue against the alveolar ridge

强音踏板 強音踏板 qiang2 yin1 ta4 ban3
loud pedal (on piano); sustaining pedal

翘舌音 翹舌音 qiao4 she2 yin1
retroflex sound (e.g. in Mandarin zh, ch, sh, r)

切音 切音 qie4 yin1
to indicate the phonetic value of a word using other words

清音 清音 qing1 yin1
unvoiced consonant; voiceless consonant

轻音乐 輕音樂 qing1 yin1 yue4
light music

全度音 全度音 quan2 du4 yin1
whole tone (musical interval)

全音 全音 quan2 yin1
whole tone (musical interval)

饶舌音乐 饒舌音樂 rao2 she2 yin1 yue4
rap music

软龈音 軟齦音 ruan3 yin2 yin1
velar sound (linguistics)

若望福音 若望福音 ruo4 wang4 fu2 yin1
Gospel according to St John

弱音踏板 弱音踏板 ruo4 yin1 ta4 ban3
soft pedal (on piano); una corda pedal

三音 三音 san1 yin1
third (musical interval, e.g. do-mi)

三音度 三音度 san1 yin1 du4
third (musical interval)

嗓音 嗓音 sang3 yin1
voice

塞擦音 塞擦音 se4 ca1 yin1
affricate (phonetics)

塞音 塞音 se4 yin1
plosive; stop consonant

上海音乐学院 上海音樂學院 shang4 hai3 yin1 yue4 xue2 yuan4
Shanghai Conservatory of Music

舌尖颤音 舌尖顫音 she2 jian1 chan4 yin1
alveolar trill (e.g. Russian r sound)

舌尖后音 舌尖後音 she2 jian1 hou4 yin1
retroflex sound (e.g. in Mandarin zh, ch, sh, r)

舌尖前音 舌尖前音 she2 jian1 qian2 yin1
alveolar; consonants z, c, s produced with the tip of the tongue on the alveolar ridge

舌尖音 舌尖音 she2 jian1 yin1
apical consonant (produced with the tip of the tongue, i.e. d or t)

舌音 舌音 she2 yin1
coronal consonants of Middle Chinese

声音 聲音 sheng1 yin1
voice; sound

实况录音 實況錄音 shi2 kuang4 lu4 yin1
live recording

拾音器 拾音器 shi2 yin1 qi4
pickup (electro-acoustic transducer)

收尾音 收尾音 shou1 wei3 yin1
final (i.e. final consonant or stop of some syllables in Asian phonetics)

收音 收音 shou1 yin1
to receive a radio signal; to make an audio recording; (of an auditorium etc) to have good acoustics; (vocal training, linguistics) ending (of a word or syllable)

收音机 收音機 shou1 yin1 ji1
radio

首尾音 首尾音 shou3 wei3 yin1
onset and rime

首音 首音 shou3 yin1
onset (linguistics)

首字母拚音词 首字母拚音詞 shou3 zi4 mu3 pin1 yin1 ci2
acronym

舒适音 舒適音 shu1 shi4 yin1
comfortable voice (well within one's range of pitch)

属音 屬音 shu3 yin1
dominant (music)

双唇音 雙唇音 shuang1 chun2 yin1
bilabial consonant (b, p, or m)

双音节 雙音節 shuang1 yin1 jie2
bisyllable

双元音 雙元音 shuang1 yuan2 yin1
diphthong

四分音符 四分音符 si4 fen1 yin1 fu2
crotchet (music)

提示音 提示音 ti2 shi4 yin1
beep

调音 調音 tiao2 yin1
to tune (a musical instrument)

铁观音 鐵觀音 tie3 guan1 yin1
Tieguanyin tea (a variety of oolong tea)

听话听声,锣鼓听音 聽話聽聲,鑼鼓聽音 ting1 hua4 ting1 sheng1 - luo2 gu3 ting1 yin1
to understand the unspoken implications (idiom)

通用拼音 通用拼音 tong1 yong4 pin1 yin1
the common use romanization system introduced in Taiwan in 2003

同音 同音 tong2 yin1
unison; homophone

同音词 同音詞 tong2 yin1 ci2
homophonic words

同音字 同音字 tong2 yin1 zi4
homophonic characters

网络语音 網絡語音 wang3 luo4 yu3 yin1
VoIP (Voice over IP) (computing); to speak with others over the Internet

威玛拼音 威瑪拼音 wei1 ma3 pin1 yin1
Wade-Giles system (romanization of Chinese)

威氏注音法 威氏註音法 wei1 shi4 zhu4 yin1 fa3
Wade-Giles transliteration scheme for Chinese

威妥玛拼音 威妥瑪拼音 wei1 tuo3 ma3 pin1 yin1
Wade-Giles system (romanization of Chinese)

尾音 尾音 wei3 yin1
final sound of a syllable; rhyme (e.g. in European languages)

五声音阶 五聲音階 wu3 sheng1 yin1 jie1
pentatonic scale

舞台音乐 舞台音樂 wu3 tai2 yin1 yue4
musical theater

五音 五音 wu3 yin1
five notes of pentatonic scale, roughly do, re, mi, sol, la; five classes of initial consonants of Chinese phonetics, namely: 喉音, 牙音, 舌音, 齒音|齿音, 唇音

五音不全 五音不全 wu3 yin1 bu4 quan2
tone deaf; unable to sing in tune

五音度 五音度 wu3 yin1 du4
fifth (musical interval)

吸音 吸音 xi1 yin1
sound-absorbing

先期录音 先期錄音 xian1 qi1 lu4 yin1
prerecording; to prerecord

弦外之音 弦外之音 xian2 wai4 zhi1 yin1
overtone (music); (fig.) connotation; implied meaning

现代音乐 現代音樂 xian4 dai4 yin1 yue4
modern music; contemporary music

乡村音乐 鄉村音樂 xiang1 cun1 yin1 yue4
country music (country & western music genre)

乡音 鄉音 xiang1 yin1
local accent; accent of one's native place

响音 響音 xiang3 yin1
sonorant

消音 消音 xiao1 yin1
to silence

消音器 消音器 xiao1 yin1 qi4
silencer

谐音 諧音 xie2 yin1
homonym; homophone; harmonic (component of sound)

谐音列 諧音列 xie2 yin1 lie4
harmonic series

心音 心音 xin1 yin1
sound of the heart; heartbeat

心杂音 心雜音 xin1 za2 yin1
see 心臟雜音|心脏杂音

心脏杂音 心臟雜音 xin1 zang4 za2 yin1
heart murmur

胸音 胸音 xiong1 yin1
chest voice

修音 修音 xiu1 yin1
voicing (adjustment of timbre, loudness etc of organ or other musical instrument)

袖珍音响 袖珍音響 xiu4 zhen1 yin1 xiang3
pocket stereo; walkman

训民正音 訓民正音 xun4 min2 zheng4 yin1
Korean text HunMin JongUm promulgated by Sejong Daewang in 1418 to introduce hangeul

牙音 牙音 ya2 yin1
velar consonants of Middle Chinese

亚音节单位 亞音節單位 ya4 yin1 jie2 dan1 wei4
sub-syllabic unit

延音线 延音線 yan2 yin1 xian4
tie (music)

杳无音信 杳無音信 yao3 wu2 yin1 xin4
to have no news whatever

一槌定音 一槌定音 yi1 chui2 ding4 yin1
variant of 一錘定音|一锤定音

一锤定音 一錘定音 yi1 chui2 ding4 yin1
lit. to fix the tone with a single hammer blow; fig. to make the final decision

译音 譯音 yi4 yin1
phonetic transcription; transliteration

音爆 音爆 yin1 bao4
sonic boom

音变 音變 yin1 bian4
phonetic change

音标 音標 yin1 biao1
phonetic symbol

音波 音波 yin1 bo1
sound wave

音步 音步 yin1 bu4
foot (syllabic unit in verse); meter; scansion

音叉 音叉 yin1 cha1
tuning fork

音长 音長 yin1 chang2
sound duration; length of a musical note

音程 音程 yin1 cheng2
interval (music)

音痴 音痴 yin1 chi1
tone deaf

音带 音帶 yin1 dai4
audio tape

音调 音調 yin1 diao4
pitch of voice (high or low); pitch (of a musical note); tone

音读 音讀 yin1 du2
reading or phonetic value of a character

音符 音符 yin1 fu2
(music) note; phonetic component of a Chinese character; phonetic symbol; phonogram

音高 音高 yin1 gao1
pitch (music); tone

音管 音管 yin1 guan3
pipe (of organ)

音轨 音軌 yin1 gui3
sound track; track number (e.g. on a CD)

音耗 音耗 yin1 hao4
message

音级 音級 yin1 ji2
a note on a musical scale

音阶 音階 yin1 jie1
musical scale

音节 音節 yin1 jie2
syllable

音节体 音節體 yin1 jie2 ti3
syllabic script

音量 音量 yin1 liang4
sound volume

音律 音律 yin1 lv4
tuning; temperament

音名 音名 yin1 ming2
name of pitch (e.g. C, D, E or do, re, mi)

音频 音頻 yin1 pin2
audio; sound; audio frequency; sound frequency

音频设备 音頻設備 yin1 pin2 she4 bei4
sound card; audio card (computer)

音频文件 音頻文件 yin1 pin2 wen2 jian4
audio file (computer)

音容 音容 yin1 rong2
voice and features; (sb's) appearance

音色 音色 yin1 se4
tone; timbre; sound color

音视 音視 yin1 shi4
sound and video

音视频 音視頻 yin1 shi4 pin2
sound and video

音拴 音拴 yin1 shuan1
organ stop (button activating a row of pipes)

音素 音素 yin1 su4
phoneme

音速 音速 yin1 su4
speed of sound

音位 音位 yin1 wei4
phoneme

音箱 音箱 yin1 xiang1
loudspeaker box; speaker (audio equipment); resonating chamber of a musical instrument; sound box

音响 音響 yin1 xiang3
sound; acoustics; audio; hi-fi system; stereo sound system; abbr. for 組合音響|组合音响

音响设备 音響設備 yin1 xiang3 she4 bei4
sound equipment; stereo

音响效果 音響效果 yin1 xiang3 xiao4 guo3
sound effects

音响组合 音響組合 yin1 xiang3 zu3 he2
stereo system

音像 音像 yin1 xiang4
audio and video; audiovisual

音效 音效 yin1 xiao4
sound effect

音信 音信 yin1 xin4
message

音讯 音訊 yin1 xun4
letters; mail; news; messages; correspondence

音译 音譯 yin1 yi4
transliteration (rendering phonetic value, e.g. of English words in Chinese characters); characters giving phonetic value of Chinese word or name (when the correct characters may be unknown); transcription (linguistics); to transcribe phonetic symbols

音义 音義 yin1 yi4
sound and meaning

音域 音域 yin1 yu4
vocal range; register (music)

音乐 音樂 yin1 yue4
music

音乐电视 音樂電視 yin1 yue4 dian4 shi4
Music Television MTV

音乐光碟 音樂光碟 yin1 yue4 guang1 die2
music CD

音乐会 音樂會 yin1 yue4 hui4
concert

音乐家 音樂家 yin1 yue4 jia1
musician

音乐节 音樂節 yin1 yue4 jie2
music festival

音乐厅 音樂廳 yin1 yue4 ting1
concert hall; auditorium

音乐学 音樂學 yin1 yue4 xue2
musicology

音乐学院 音樂學院 yin1 yue4 xue2 yuan4
music academy; conservatory

音乐院 音樂院 yin1 yue4 yuan4
conservatory; music college

音乐之声 音樂之聲 yin1 yue4 zhi1 sheng1
The Sound of Music, Broadway musical (1959) and Academy Award-winning movie (1965)

音韵 音韻 yin1 yun4
music; rhyme and rhythm; initial, 音, and final and tone, 韻|韵, of a Chinese character; phoneme

音韵学 音韻學 yin1 yun4 xue2
Chinese phonetics (concerned also with rhyme in poetry)

音值 音值 yin1 zhi2
phonetic value

音质 音質 yin1 zhi4
tone; sound quality; timbre

龈擦音 齦擦音 yin2 ca1 yin1
alveolar fricative (linguistics)

龈颚音 齦顎音 yin2 e4 yin1
prepalatal sound (linguistics)

龈腭音 齦齶音 yin2 e4 yin1
alveo-palatal sound (linguistics)

龈辅音 齦輔音 yin2 fu3 yin1
palato-alveolar consonant (linguistics)

龈音 齦音 yin2 yin1
alveolar sound (linguistics)

印度音乐 印度音樂 yin4 du4 yin1 yue4
Bhangra, Indian music (music genre)

影音 影音 ying3 yin1
recorded media (CD and DVD); sound and movies

有气音 有氣音 you3 qi4 yin1
aspirated consonant (in phonetics)

余音 餘音 yu2 yin1
lingering sound

余音绕梁 餘音繞梁 yu2 yin1 rao4 liang2
reverberates around the rafters (idiom); fig. sonorous and resounding (esp. of singing voice)

语音 語音 yu3 yin1
speech sounds; pronunciation; colloquial (rather than literary) pronunciation of a Chinese character; phonetic; audio; voice; (Internet) to voice chat; voice message

语音合成 語音合成 yu3 yin1 he2 cheng2
speech synthesis

语音技巧 語音技巧 yu3 yin1 ji4 qiao3
phonological skill

语音失语症 語音失語症 yu3 yin1 shi1 yu3 zheng4
phonetic aphasia

语音识别 語音識別 yu3 yin1 shi2 bie2
speech recognition

语音通讯通道 語音通訊通道 yu3 yin1 tong1 xun4 tong1 dao4
voice (communications) channel

语音信号 語音信號 yu3 yin1 xin4 hao4
voice signal

语音信箱 語音信箱 yu3 yin1 xin4 xiang1
voice mailbox; voicemail

语音学 語音學 yu3 yin1 xue2
phonetics

语音意识 語音意識 yu3 yin1 yi4 shi2
phonetic awareness

语音指令 語音指令 yu3 yin1 zhi3 ling4
speech command (for computer speech recognition)

元音 元音 yuan2 yin1
vowel

元音和谐 元音和諧 yuan2 yin1 he2 xie2
vowel harmony (in phonetics of Altaic languages)

元音失读 元音失讀 yuan2 yin1 shi1 du2
vowel devoicing

约翰福音 約翰福音 yue1 han4 fu2 yin1
Gospel according to St John

乐音 樂音 yue4 yin1
musical note; tone

粤语拼音 粵語拼音 yue4 yu3 pin1 yin1
Cantonese romanization; Jyutping, one of the many Cantonese romanization systems

杂音 雜音 za2 yin1
noise

噪音 噪音 zao4 yin1
rumble; noise; static (in a signal)

噪音盒 噪音盒 zao4 yin1 he2
boombox; ghetto blaster

真声最高音 真聲最高音 zhen1 sheng1 zui4 gao1 yin1
highest true (non-falsetto) voice

震音 震音 zhen4 yin1
tremolo

正音 正音 zheng4 yin1
standard pronunciation; to correct sb's pronunciation

知音 知音 zhi1 yin1
intimate friend; soul mate

中国好声音 中國好聲音 zhong1 guo2 hao3 sheng1 yin1
The Voice of China, PRC reality talent show

中央音乐学院 中央音樂學院 zhong1 yang1 yin1 yue4 xue2 yuan4
Central Conservatory of Music

重音 重音 zhong4 yin1
accent (of a word); stress (on a syllable)

重音节 重音節 zhong4 yin1 jie2
accented syllable; stress

主音 主音 zhu3 yin1
keynote; principal tone; tonic; vowel

注音 注音 zhu4 yin1
Annotated Sounds, a phonetic transliteration for Chinese used esp. in Taiwan; also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ

注音法 註音法 zhu4 yin1 fa3
phonetic transcription; system of representing spoken sounds

注音符号 注音符號 zhu4 yin1 fu2 hao4
Zhuyin Fuhao, phonetic transliteration system for Chinese used esp. in Taiwan, also known as Bopomofo ㄅㄆㄇㄈ

注音一式 注音一式 zhu4 yin1 yi1 shi4
Mandarin Phonetic Symbols 1; Bopomofo; abbr. for 國語注音符號第一式|国语注音符号第一式

注音字母 注音字母 zhu4 yin1 zi4 mu3
see 注音符號|注音符号

浊音 濁音 zhuo2 yin1
voiced consonant (English z or v, as opposed to unvoiced s or f)

子音 子音 zi3 yin1
consonant

字音 字音 zi4 yin1
phonetic value of a character

走音 走音 zou3 yin1
off-key; out of tune (music)

组合音响 組合音響 zu3 he2 yin1 xiang3
hi-fi system; stereo sound system; abbr. to 音響|音响

最低音 最低音 zui4 di1 yin1
lowest voice; lowest pitch; lowest note

最高音 最高音 zui4 gao1 yin1
highest voice; highest pitch; highest note