jiao3
dumplings with meat filling

strokes 14
radical
strokes after radical 6
包饺子 包餃子 bao1 jiao3 zi5
to wrap jiaozi (dumplings or potstickers)

煎饺 煎餃 jian1 jiao3
fried dumpling

饺饵 餃餌 jiao3 er3
dumpling; pot-sticker; same as 餃子|饺子

饺子 餃子 jiao3 zi5
dumpling; pot-sticker

饺子馆 餃子館 jiao3 zi5 guan3
dumpling restaurant

水饺 水餃 shui3 jiao3
boiled dumpling

水饺儿 水餃兒 shui3 jiao3 er5
erhua variant of 水餃|水饺

虾饺 蝦餃 xia1 jiao3
prawn dumplings

蒸饺 蒸餃 zheng1 jiao3
steamed dumpling