fen4
any ray (fish) variety of Myliobatiformes order

strokes 17
radical
strokes after radical 9
蝠鲼 蝠鱝 fu2 fen4
manta ray; devil ray

鹞鲼 鷂鱝 yao4 fen4
bonnet skate (zoology)