yi1
black and shining ebony

strokes 18
radical
strokes after radical 6
黟县 黟縣 yi1 xian4
Yixian county in Huangshan 黃山|黄山, Anhui