xiang2
auspicious; propitious

strokes 10
radical
strokes after radical 6
安祥 安祥 an1 xiang2
serene; composed; unruffled

不祥 不祥 bu4 xiang2
ominous; inauspicious

不祥之兆 不祥之兆 bu4 xiang2 zhi1 zhao4
bad omen

慈祥 慈祥 ci2 xiang2
kindly; benevolent (often of older person)

大祥 大祥 da4 xiang2
Daxiang district of Shaoyang city 邵陽市|邵阳市, Hunan

大祥区 大祥區 da4 xiang2 qu1
Daxiang district of Shaoyang city 邵陽市|邵阳市, Hunan

发祥 發祥 fa1 xiang2
to give rise to (sth good); to emanate from

发祥地 發祥地 fa1 xiang2 di4
the birthplace (of sth good); the cradle (e.g. of art)

冯玉祥 馮玉祥 feng2 yu4 xiang2
Feng Yuxiang (1882-1948), warlord during Republic of China, strongly critical of Chiang Kai-shek

和气致祥 和氣緻祥 he2 qi4 zhi4 xiang2
(idiom) amiability leads to harmony

吉祥 吉祥 ji2 xiang2
lucky; auspicious; propitious

吉祥物 吉祥物 ji2 xiang2 wu4
mascot

嘉祥 嘉祥 jia1 xiang2
Jiaxiang County in Jining 濟寧|济宁, Shandong

嘉祥县 嘉祥縣 jia1 xiang2 xian4
Jiaxiang County in Jining 濟寧|济宁, Shandong

龙凤呈祥 龍鳳呈祥 long2 feng4 cheng2 xiang2
the dragon and phoenix are symbols of good fortune (idiom); auspicious; decorated with auspicious symbols such as the dragon and the phoenix

陆征祥 陸徵祥 lu4 zheng1 xiang2
Lu Zhengxiang (1871-1949), Chinese diplomat and Catholic monk

罗志祥 羅志祥 luo2 zhi4 xiang2
Luo Zhixiang or Show Luo or Alan Luo (1979-), Taiwanese pop star

骆驼祥子 駱駝祥子 luo4 tuo5 xiang2 zi5
Camel Xiangzi, novel by Lao She 老舍

凭祥 憑祥 ping2 xiang2
Pingxiang county level city in Chongzuo 崇左, Guangxi

凭祥市 憑祥市 ping2 xiang2 shi4
Pingxiang county level city in Chongzuo 崇左, Guangxi

文天祥 文天祥 wen2 tian1 xiang2
Wen Tianxiang (1236-1283), Song dynasty politician and poet, folk hero in resisting Mongol invasion in Jiangxi in 1275

祥光 祥光 xiang2 guang1
auspicious light

祥和 祥和 xiang2 he2
auspicious and peaceful

祥瑞 祥瑞 xiang2 rui4
auspicious sign

祥云 祥雲 xiang2 yun2
Xiangyun county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州, Yunnan

祥云 祥雲 xiang2 yun2
magic cloud

祥云县 祥雲縣 xiang2 yun2 xian4
Xiangyun county in Dali Bai autonomous prefecture 大理白族自治州, Yunnan

钟祥 鐘祥 zhong1 xiang2
Zhongxiang county level city in Jingmen 荊門|荆门, Hubei

钟祥市 鐘祥市 zhong1 xiang2 shi4
Zhongxiang county level city in Jingmen 荊門|荆门, Hubei

钟祥县 鐘祥縣 zhong1 xiang2 xian4
Zhongxiang county in Hubei