xian4
statute; constitution

strokes 9
radical
strokes after radical 6
按立宪治国 按立憲治國 an4 li4 xian4 zhi4 guo2
to rule a country according to the constitution

大宪章 大憲章 da4 xian4 zhang1
Magna Carta

合宪性 合憲性 he2 xian4 xing4
constitutionality

黄遵宪 黃遵憲 huang2 zun1 xian4
Huang Zunxian (1848-1905), Qing dynasty poet and diplomat, author of A record of Japan 日本國誌|日本国志, an extended analysis of Meiji Japan

君主立宪制 君主立憲制 jun1 zhu3 li4 xian4 zhi4
constitutional monarchy

立宪 立憲 li4 xian4
to set up a constitution

联合国宪章 聯合國憲章 lian2 he2 guo2 xian4 zhang1
United Nations charter

零八宪章 零八憲章 ling2 ba1 xian4 zhang1
Charter 08, PRC pro-democracy petition of December 2008

唐宪宗 唐憲宗 tang2 xian4 zong1
Emperor Xianzong of Tang (778-820), reign name of twelfth Tang emperor Li Chun 李純|李纯 reigned 805-820

违反宪法 違反憲法 wei2 fan3 xian4 fa3
to violate the constitution

违宪 違憲 wei2 xian4
unconstitutional

五权宪法 五權憲法 wu3 quan2 xian4 fa3
Sun Yat-sen's Five-power constitution of Republic of China, then of Taiwan; The five courts or 院 are 行政院 Executive yuan, 立法院 Legislative yuan, 司法院 Judicial yuan, 考試院|考试院 Examination yuan, 監察院|监察院 Control yuan

宪兵 憲兵 xian4 bing1
military police

宪兵队 憲兵隊 xian4 bing1 dui4
the Kempeitai or Japanese Military Police 1881-1945 (Japanese counterpart of the Gestapo during WWII)

宪法 憲法 xian4 fa3
constitution (of a country)

宪法法院 憲法法院 xian4 fa3 fa3 yuan4
Constitutional Court

宪法监护委员会 憲法監護委員會 xian4 fa3 jian1 hu4 wei3 yuan2 hui4
Guardian Council, body of 12 appointed clerics which governs Iran

宪章 憲章 xian4 zhang1
charter

宪章派 憲章派 xian4 zhang1 pai4
the Chartist movement (in the 1840s in England)

宪政 憲政 xian4 zheng4
constitutional government

宪政主义 憲政主義 xian4 zheng4 zhu3 yi4
constitutionalism

孝圣宪 孝聖憲 xiao4 sheng4 xian4
Empress Xiaoshengxian (1693-1777), consort of Emperor Yongzheng 雍正 and mother of Emperor Qianlong 乾隆

伊朗宪监会 伊朗憲監會 yi1 lang3 xian4 jian1 hui4
Guardian Council of the Constitution of Iran

彝宪 彞憲 yi2 xian4
laws; regulations; rules