zhai4
variant of 寨

zhai4
stronghold; stockade; camp; (stockaded) village

strokes 14
radical
strokes after radical 11
安营扎寨 安營紮寨 an1 ying2 zha1 zhai4
to set up camp; Taiwan pr.

堡寨 堡寨 bao3 zhai4
fort; fortress

边寨 邊寨 bian1 zhai4
frontier stockade

村村寨寨 村村寨寨 cun1 cun1 zhai4 zhai4
every village and stockade (idiom)

村寨 村寨 cun1 zhai4
(stockaded) village

大寨 大寨 da4 zhai4
Dazhai

丹寨 丹寨 dan1 zhai4
Danzhai county in Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南州|黔东南州, Guizhou

丹寨县 丹寨縣 dan1 zhai4 xian4
Danzhai county in Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南州|黔东南州, Guizhou

妓寨 妓寨 ji4 zhai4
brothel

柬埔寨 柬埔寨 jian3 pu3 zhai4
Cambodia

劫寨 劫寨 jie2 zhai4
to seize a stronghold; to surprise the enemy in his camp

金寨 金寨 jin1 zhai4
Jinzhai county in Lu'an 六安, Anhui

金寨县 金寨縣 jin1 zhai4 xian4
Jinzhai county in Lu'an 六安, Anhui

九龙城寨 九龍城寨 jiu3 long2 cheng2 zhai4
Kowloon Walled City

九寨沟 九寨溝 jiu3 zhai4 gou1
Jiuzhaigou Valley, Sichuan; Jiuzhaigou county, Sichuan

九寨沟风景名胜区 九寨溝風景名勝區 jiu3 zhai4 gou1 feng1 jing3 ming2 sheng4 qu1
Jiuzhaigou Valley Scenic and Historical Interest Area, Sichuan

九寨沟县 九寨溝縣 jiu3 zhai4 gou1 xian4
Jiuzhaigou county, Sichuan

鹿寨 鹿寨 lu4 zhai4
Luzhai county in Liuzhou 柳州, Guangxi

鹿寨县 鹿寨縣 lu4 zhai4 xian4
Luzhai county in Liuzhou 柳州, Guangxi

山寨 山寨 shan1 zhai4
fortified hill village; mountain stronghold (esp. of bandits); (fig.) knockoff (goods); counterfeit; imitation

山寨货 山寨貨 shan1 zhai4 huo4
fake; imitation or counterfeit product

山寨机 山寨機 shan1 zhai4 ji1
knockoff cell phone; counterfeit phone

五寨 五寨 wu3 zhai4
Wuzhai county in Xinzhou 忻州, Shanxi

五寨县 五寨縣 wu3 zhai4 xian4
Wuzhai county in Xinzhou 忻州, Shanxi

小寨 小寨 xiao3 zhai4
Xiaozhai neighborhood of Xi'an

烟花寨 煙花寨 yan1 hua1 zhai4
brothel (esp. in Yuan theater)

引狗入寨 引狗入寨 yin3 gou3 ru4 zhai4
to lead the wolf into the woodpile (idiom); to leave oneself open to attack; to act imprudently, asking for trouble

营寨 營寨 ying2 zhai4
barracks

扎寨 紮寨 zha1 zhai4
to set up an encampment

寨卡病毒 寨卡病毒 zhai4 ka3 bing4 du2
Zika virus