yi4
epidemic; plague

strokes 9
radical
strokes after radical 4
被动免疫 被動免疫 bei4 dong4 mian3 yi4
passive immunity

出入境检验检疫局 出入境檢驗檢疫局 chu1 ru4 jing4 jian3 yan4 jian3 yi4 ju2
entry-exit inspection and quarantine bureau

登革疫苗 登革疫苗 deng1 ge2 yi4 miao2
dengue vaccine

防疫 防疫 fang2 yi4
disease prevention; protection against epidemic

放射免疫测定 放射免疫測定 fang4 she4 mian3 yi4 ce4 ding4
radioimmunoassay

国家质量监督检验检疫总局 國家質量監督檢驗檢疫總局 guo2 jia1 zhi4 liang4 jian1 du1 jian3 yan4 jian3 yi4 zong3 ju2
AQSIQ; PRC State Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine

减毒活疫苗 減毒活疫苗 jian3 du2 huo2 yi4 miao2
attenuated live vaccine

检疫 檢疫 jian3 yi4
quarantine

口蹄疫 口蹄疫 kou3 ti2 yi4
foot-and-mouth disease (FMD); aphthous fever

流感疫苗 流感疫苗 liu2 gan3 yi4 miao2
flu shot; influenza vaccination

免疫 免疫 mian3 yi4
immunity (to disease)

免疫法 免疫法 mian3 yi4 fa3
immunization

免疫反应 免疫反應 mian3 yi4 fan3 ying4
immune response

免疫力 免疫力 mian3 yi4 li4
immunity

免疫系统 免疫系統 mian3 yi4 xi4 tong3
immune system

免疫学 免疫學 mian3 yi4 xue2
immunology

免疫应答 免疫應答 mian3 yi4 ying1 da2
immune response

鸟疫 鳥疫 niao3 yi4
ornithosis

鸟疫衣原体 鳥疫衣原體 niao3 yi4 yi1 yuan2 ti3
Chlamydia ornithosis

气雾免疫 氣霧免疫 qi4 wu4 mian3 yi4
aerosol immunization

人类免疫缺陷病毒 人類免疫缺陷病毒 ren2 lei4 mian3 yi4 que1 xian4 bing4 du2
human immunodeficiency virus (HIV)

三合一疫苗 三合一疫苗 san1 he2 yi1 yi4 miao2
DTP vaccination

鼠疫 鼠疫 shu3 yi4
plague

鼠疫杆菌 鼠疫桿菌 shu3 yi4 gan3 jun1
Yersinia pestis; the bubonic plage bacillus

鼠疫菌苗 鼠疫菌苗 shu3 yi4 jun1 miao2
plague vaccine

卫生防疫 衛生防疫 wei4 sheng1 fang2 yi4
epidemic-prevention

瘟疫 瘟疫 wen1 yi4
epidemic; plague; pestilence; diseased

羊痒疫 羊癢疫 yang2 yang3 yi4
scrapie (prion disease of sheep)

疫病 疫病 yi4 bing4
plague; a blight

疫苗 疫苗 yi4 miao2
vaccine

疫情 疫情 yi4 qing2
epidemic situation

疫区 疫區 yi4 qu1
epidemic area

预防免疫 預防免疫 yu4 fang2 mian3 yi4
prophylactic inoculation

主动免疫 主動免疫 zhu3 dong4 mian3 yi4
active immunity

自动免疫 自動免疫 zi4 dong4 mian3 yi4
active immunity

自体免疫疾病 自體免疫疾病 zi4 ti3 mian3 yi4 ji2 bing4
autoimmune disease