zheng1
abdominal tumor; bowel obstruction; (fig.) sticking point

zheng4
disease; illness

strokes 10
radical
strokes after radical 5
阿茨海默症 阿茨海默症 a1 ci2 hai3 mo4 zheng4
Alzheimer's disease

阿尔茨海默氏症 阿爾茨海默氏症 a1 er3 ci2 hai3 mo4 shi4 zheng4
Alzheimer's disease; senile dementia

阿尔茨海默症 阿爾茨海默症 a1 er3 ci2 hai3 mo4 zheng4
Alzheimer's disease; senile dementia

阿茲海默症 阿茲海默症 a1 zi1 hai3 mo4 zheng4
Alzheimer's disease

癌症 癌症 ai2 zheng4
cancer

巴金森氏症 巴金森氏症 ba1 jin1 sen1 shi4 zheng4
Parkinson's disease

白斑症 白斑症 bai2 ban1 zheng4
vitiligo

白化症 白化症 bai2 hua4 zheng4
albinism

白蚀症 白蝕症 bai2 shi2 zheng4
vitiligo

败血症 敗血症 bai4 xue4 zheng4
septicaemia

半乳糖血症 半乳糖血症 ban4 ru3 tang2 xue4 zheng4
galactosemia

暴食症 暴食症 bao4 shi2 zheng4
bulimia

苯丙酮尿症 苯丙酮尿症 ben3 bing3 tong2 niao4 zheng4
phenylketonuria (medicine)

苯酮尿症 苯酮尿症 ben3 tong2 niao4 zheng4
phenylketonuria (PKU)

崩症 崩症 beng1 zheng4
metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period)

必死之症 必死之症 bi4 si3 zhi1 zheng4
terminal illness; incurable condition (also fig.)

变异型克雅氏症 變異型克雅氏症 bian4 yi4 xing2 ke4 ya3 shi4 zheng4
variant Creutzfeldt-Jacobs disease, vCJD

表达失语症 表達失語症 biao3 da2 shi1 yu3 zheng4
expressive aphasia

病毒血症 病毒血症 bing4 du2 xue4 zheng4
viremia

并发症 併發症 bing4 fa1 zheng4
complications (undesired side-effect of medical procedure)

病症 病症 bing4 zheng4
disease; illness

不育症 不育症 bu4 yu4 zheng4
sterility; barrenness

不孕症 不孕症 bu4 yun4 zheng4
female infertility

不治之症 不治之症 bu4 zhi4 zhi1 zheng4
incurable disease

蚕豆症 蠶豆症 can2 dou4 zheng4
G6PD deficiency

成骨不全症 成骨不全症 cheng2 gu3 bu4 quan2 zheng4
osteogenesis imperfecta (OI); brittle bone disease

城市依赖症 城市依賴症 cheng2 shi4 yi1 lai4 zheng4
"urban dependence disease" (sufferers are unwilling to give up city comforts and return to the countryside)

痴呆症 痴呆症 chi1 dai1 zheng4
dementia

抽动症 抽動症 chou1 dong4 zheng4
Tourette syndrome

创伤后心理压力紧张综合症 創傷後心理壓力緊張綜合症 chuang1 shang1 hou4 xin1 li3 ya1 li4 jin3 zhang1 zong1 he2 zheng4
post-traumatic stress disorder (PTSD)

单端孢霉烯类毒素中毒症 單端孢霉烯類毒素中毒症 dan1 duan1 bao1 mei2 xi1 lei4 du2 su4 zhong1 du2 zheng4
trichothecenes toxicosis

单核细胞增多症 單核細胞增多症 dan1 he2 xi4 bao1 zeng1 duo1 zheng4
mononucleosis

胆石症 膽石症 dan3 shi2 zheng4
gallstone

低体温症 低體溫症 di1 ti3 wen1 zheng4
hypothermia

对症 對症 dui4 zheng4
correct diagnosis; to prescribe the right cure for an illness; to suit the medicine to the illness

对症发药 對症發藥 dui4 zheng4 fa1 yao4
lit. to prescribe the right medicine for an illness (idiom); fig. to study a problem to find the right way to solve it; to take appropriate steps

对症下药 對症下藥 dui4 zheng4 xia4 yao4
lit. to prescribe the right medicine for an illness (idiom); fig. to study a problem to find the right way to solve it; to take appropriate steps

多动症 多動症 duo1 dong4 zheng4
attention deficit and hyperactivity disorder (ADHD)

多发性硬化症 多發性硬化症 duo1 fa1 xing4 ying4 hua4 zheng4
multiple sclerosis

21三体综合症 21三體綜合症 er4 shi2 yi1 san1 ti3 zong1 he2 zheng4
trisomy; Down's syndrome

飞蚊症 飛蚊症 fei1 wen2 zheng4
eye floaters (moving spots in the eye's vitreous humor)

肥胖症 肥胖症 fei2 pang4 zheng4
obesity

氟骨症 氟骨症 fu2 gu3 zheng4
osteofluorosis; skeletal fluorosis

干眼症 乾眼症 gan1 yan3 zheng4
dry eye; xerophthalmia (drying of the tear glands, often due to lack of vitamin A)

高山症 高山症 gao1 shan1 zheng4
altitude sickness; acute mountain sickness

高脂血症 高脂血症 gao1 zhi1 xue4 zheng4
high blood fat disease; hyperlipidemia; hypertriglyceridemia

孤独症 孤獨症 gu1 du2 zheng4
autism

骨痛热症 骨痛熱症 gu3 tong4 re4 zheng4
Dengue fever; breakbone fever

骨质疏松症 骨質疏鬆症 gu3 zhi4 shu1 song1 zheng4
osteoporosis

广场恐怖症 廣場恐怖症 guang3 chang3 kong3 bu4 zheng4
agoraphobia

广场恐惧症 廣場恐懼症 guang3 chang3 kong3 ju4 zheng4
agoraphobia

广泛性焦虑症 廣泛性焦慮症 guang3 fan4 xing4 jiao1 lv4 zheng4
generalized anxiety disorder (GAD)

过胖暴食症 過胖暴食症 guo4 pang4 bao4 shi2 zheng4
binge eating disorder (BED)

杭丁顿舞蹈症 杭丁頓舞蹈症 hang2 ding1 dun4 wu3 dao3 zheng4
Huntington's disease

合并症 合併症 he2 bing4 zheng4
complication (medicine)

黑尿症 黑尿症 hei1 niao4 zheng4
alkaponuria

亨丁顿舞蹈症 亨丁頓舞蹈症 heng1 ding1 dun4 wu3 dao4 zheng4
Huntington's disease

红孩症 紅孩症 hong2 hai2 zheng4
kwashiorkor (a form of malnutrition)

后遗症 後遺症 hou4 yi2 zheng4
(medicine) sequelae; residual effects; (fig.) repercussions; aftermath

花粉症 花粉症 hua1 fen3 zheng4
hay fever; seasonal allergic rhinitis

混合失语症 混合失語症 hun4 he2 shi1 yu3 zheng4
mixed aphasia

肌肉萎缩症 肌肉萎縮症 ji1 rou4 wei1 suo1 zheng4
muscular dystrophy

吉伯特氏症候群 吉伯特氏症候群 ji2 bo2 te4 shi4 zheng4 hou4 qun2
Gilbert's syndrome

急症 急症 ji2 zheng4
acute disease; medical emergency

减压症 減壓症 jian3 ya1 zheng4
decompression sickness; the bends; also 減壓病|减压病

健忘症 健忘症 jian4 wang4 zheng4
amnesia

僵住症 僵住症 jiang1 zhu4 zheng4
catalepsy

焦虑症 焦慮症 jiao1 lv4 zheng4
neurosis; anxiety

精神分裂症 精神分裂症 jing1 shen2 fen1 lie4 zheng4
schizophrenia

精神官能症 精神官能症 jing1 shen2 guan1 neng2 zheng4
neurosis

精神性厌食症 精神性厭食症 jing1 shen2 xing4 yan4 shi2 zheng4
anorexia nervosa

惧高症 懼高症 ju4 gao1 zheng4
acrophobia

绝症 絕症 jue2 zheng4
incurable disease; terminal illness

克雅氏症 克雅氏症 ke4 ya3 shi4 zheng4
Creutzfeldt-Jacob disease CJD

恐怖症 恐怖症 kong3 bu4 zheng4
phobia

恐法症 恐法症 kong3 fa3 zheng4
Francophobia

恐高症 恐高症 kong3 gao1 zheng4
acrophobia; fear of heights

恐韩症 恐韓症 kong3 han2 zheng4
Koreaphobia

恐惧症 恐懼症 kong3 ju4 zheng4
phobia

恐旷症 恐曠症 kong3 kuang4 zheng4
agoraphobia

恐水症 恐水症 kong3 shui3 zheng4
rabies; hydrophobia

恐同症 恐同症 kong3 tong2 zheng4
homophobia

夸休可尔症 誇休可爾症 kua1 xiu1 ke3 er3 zheng4
kwashiorkor (medicine)

老年痴呆症 老年痴獃症 lao3 nian2 chi1 dai1 zheng4
senile dementia; Alzheimer's disease

老年性痴呆症 老年性痴獃症 lao3 nian2 xing4 chi1 dai1 zheng4
senile dementia

镰形血球贫血症 鐮形血球貧血症 lian2 xing2 xue4 qiu2 pin2 xue4 zheng4
sickle-cell anaemia; sickle-cell disease

镰状细胞血症 鐮狀細胞血症 lian2 zhuang4 xi4 bao1 xue4 zheng4
sickle cell anemia

脸盲症 臉盲症 lian3 mang2 zheng4
prosopagnosia; face blindness

路怒症 路怒症 lu4 nu4 zheng4
road rage

虑病症 慮病症 lv4 bing4 zheng4
hypochondria

慢性疲勞症候群 慢性疲勞症候群 man4 xing4 pi2 lao2 zheng4 hou4 qun2
chronic fatigue syndrome (CFS)

梦行症 夢行症 meng4 xing2 zheng4
somnambulism; sleep walking

梦游症 夢遊症 meng4 you2 zheng4
somnambulism; sleep walking

念珠菌症 念珠菌症 nian4 zhu1 jun1 zheng4
(medicine) candidiasis; thrush

尿毒症 尿毒症 niao4 du2 zheng4
uremia (medicine)

脓毒症 膿毒症 nong2 du2 zheng4
sepsis

帕金森症 帕金森症 pa4 jin1 sen1 zheng4
Parkinson's disease

蟠尾丝虫症 蟠尾絲蟲症 pan2 wei3 si1 chong2 zheng4
"river blindness" or onchocerciasis, the second most common cause of blindness in humans, caused by the filarial parasite worm Onchocerca volvulus

皮层下失语症 皮層下失語症 pi2 ceng2 xia4 shi1 yu3 zheng4
subcortical aphasia

疲劳症 疲勞症 pi2 lao2 zheng4
fatigue

贫血症 貧血症 pin2 xue4 zheng4
anemia

潜水夫症 潛水夫症 qian2 shui3 fu1 zheng4
bends

强迫性储物症 強迫性儲物症 qiang3 po4 xing4 chu3 wu4 zheng4
compulsive hoarding

强迫症 強迫症 qiang3 po4 zheng4
obsessive-compulsive disorder (OCD)

裘馨氏肌肉萎缩症 裘馨氏肌肉萎縮症 qiu2 xin1 shi4 ji1 rou4 wei1 suo1 zheng4
Duchenne muscular dystrophy

缺乏症 缺乏症 que1 fa2 zheng4
clinical deficiency

缺氧症 缺氧症 que1 yang3 zheng4
anoxia

染色体三倍体症 染色體三倍體症 ran3 se4 ti3 san1 bei4 ti3 zheng4
trisomy

人畜共患症 人畜共患症 ren2 chu4 gong4 huan4 zheng4
zoonosis

乳糖不耐症 乳糖不耐症 ru3 tang2 bu4 nai4 zheng4
lactose intolerance

瘙痒症 瘙癢症 sao4 yang3 zheng4
pruritus; itchy skin

伤寒症 傷寒症 shang1 han2 zheng4
typhoid

社交恐惧症 社交恐懼症 she4 jiao1 kong3 ju4 zheng4
social phobia; social anxiety

神经官能症 神經官能症 shen2 jing1 guan1 neng2 zheng4
neurosis

神经症 神經症 shen2 jing1 zheng4
neurosis

失读症 失讀症 shi1 du2 zheng4
alexia

失写症 失寫症 shi1 xie3 zheng4
agraphia

失忆症 失憶症 shi1 yi4 zheng4
amnesia

失语症 失語症 shi1 yu3 zheng4
aphasia or aphemia (loss of language)

失智症 失智症 shi1 zhi4 zheng4
dementia

嗜睡症 嗜睡症 shi4 shui4 zheng4
hypersomnia; excessive sleepiness (medical)

手足口症 手足口症 shou3 zu2 kou3 zheng4
human hand foot and mouth disease, a viral infection

书写不能症 書寫不能症 shu1 xie3 bu4 neng2 zheng4
agraphia

死症 死症 si3 zheng4
incurable disease; terminal illness

诵读困难症 誦讀困難症 song4 du2 kun4 nan5 zheng4
dyslexia

唐氏症 唐氏症 tang2 shi4 zheng4
Down's syndrome; mongolism

唐氏综合症 唐氏綜合症 tang2 shi4 zong1 he2 zheng4
Down's syndrome

同性恋恐惧症 同性戀恐懼症 tong2 xing4 lian4 kong3 ju4 zheng4
homophobia

图雷特氏综合症 圖雷特氏綜合症 tu2 lei2 te4 shi4 zong1 he2 zheng4
Tourette syndrome

拖累症 拖累症 tuo1 lei3 zheng4
codependency (psychology)

妥瑞症 妥瑞症 tuo3 rui4 zheng4
Tourette syndrome

顽症 頑症 wan2 zheng4
stubborn illness; disease that is difficult to treat

晚期癌症 晚期癌症 wan3 qi1 ai2 zheng4
terminal cancer

腕管综合症 腕管綜合症 wan4 guan3 zong1 he2 zheng4
carpal tunnel syndrome

腕隧道症候群 腕隧道症候群 wan4 sui4 dao4 zheng4 hou4 qun2
carpal tunnel syndrome (pain in the hands due to pressure on the median nerve); median neuropathy at the wrist

妄想症 妄想症 wang4 xiang3 zheng4
delusional disorder; (fig.) paranoia

无精症 無精症 wu2 jing1 zheng4
azoospermia (medicine)

纤维囊泡症 纖維囊泡症 xian1 wei2 nang2 pao4 zheng4
cystic fibrosis

险症 險症 xian3 zheng4
critical illness

小儿麻痹症 小兒麻痺症 xiao3 er2 ma2 bi4 zheng4
poliomyelitis; infantile paralysis

血色素沉积症 血色素沉積症 xue4 se4 su4 chen2 ji1 zheng4
hemochromatosis

血栓症 血栓症 xue4 shuan1 zheng4
thrombosis

血液恐怖症 血液恐怖症 xue4 ye4 kong3 bu4 zheng4
blood phobia

牙关紧闭症 牙關緊閉症 ya2 guan1 jin3 bi4 zheng4
lockjaw; trismus

亚伯氏症 亞伯氏症 ya4 bo2 shi4 zheng4
Apert syndrome

烟雾症 煙霧症 yan1 wu4 zheng4
moyamoya disease (rare brain disease first diagnosed in Japan)

言语失常症 言語失常症 yan2 yu3 shi1 chang2 zheng4
speech defect

炎症 炎症 yan2 zheng4
inflammation

严重急性呼吸系统综合症 嚴重急性呼吸系統綜合症 yan2 zhong4 ji2 xing4 hu1 xi1 xi4 tong3 zong1 he2 zheng4
severe acute respiratory syndrome (SARS)

眼干症 眼乾症 yan3 gan1 zheng4
xeropthalmia (medicine); dry eye syndrome

厌食症 厭食症 yan4 shi2 zheng4
anorexia

羊瘙痒症 羊瘙癢症 yang2 sao4 yang3 zheng4
scrapie (prion disease of sheep)

腰椎间盘突出症 腰椎間盤突出症 yao1 zhui1 jian1 pan2 tu1 chu1 zheng4
herniated lumbar disk

夜盲症 夜盲症 ye4 mang2 zheng4
night blindness; nyctalopia

疑病症 疑病症 yi2 bing4 zheng4
hypochondriasis; hypochondria; also written 疑病

疑难杂症 疑難雜症 yi2 nan2 za2 zheng4
dubious or hard-to-treat cases (medicine); hard cases

遗忘症 遺忘症 yi2 wang4 zheng4
amnesia

易饥症 易飢症 yi4 ji1 zheng4
bulimia

臆想症 臆想症 yi4 xiang3 zheng4
mythomania

抑郁症 抑鬱症 yi4 yu4 zheng4
clinical depression

婴儿猝死综合症 嬰兒猝死綜合症 ying1 er2 cu4 si3 zong1 he2 zheng4
sudden infant death syndrome (SIDS); crib death

幽闭恐惧症 幽閉恐懼症 you1 bi4 kong3 ju4 zheng4
claustrophobia

忧郁症 憂鬱症 you1 yu4 zheng4
(psychology) depression

油症 油症 you2 zheng4
Yusho disease or Yu-cheng disease, mass poisoning caused by rice bran oil in northern Kyushu, Japan (1968), and in Taiwan (1979)

语音失语症 語音失語症 yu3 yin1 shi1 yu3 zheng4
phonetic aphasia

月盲症 月盲症 yue4 mang2 zheng4
moon blindness; equine recurrent uveitis

晕血症 暈血症 yun4 xue4 zheng4
blood phobia

躁狂抑郁症 躁狂抑鬱症 zao4 kuang2 yi4 yu4 zheng4
manic depression

躁狂症 躁狂症 zao4 kuang2 zheng4
mania; manic episode

躁郁症 躁鬱症 zao4 yu4 zheng4
bipolar disorder; manic depression

症结 癥結 zheng1 jie2
hard lump in the abdomen (in Chinese medicine); crux of an issue; main point in an argument; sticking point; deadlock in negotiations

症侯群 症侯群 zheng4 hou2 qun2
erroneous variant of 症候群, syndrome

症候 症候 zheng4 hou4
illness; disease

症候群 症候群 zheng4 hou4 qun2
syndrome

症象 症象 zheng4 xiang4
symptom

症状 症狀 zheng4 zhuang4
symptom (of an illness)

症状性 症狀性 zheng4 zhuang4 xing4
symptomatic

职业倦怠症 職業倦怠症 zhi2 ye4 juan4 dai4 zheng4
professional boredom syndrome

治疗炎症 治療炎症 zhi4 liao2 yan2 zheng4
anti-inflammatory (medicine)

中国餐馆症候群 中國餐館症候群 zhong1 guo2 can1 guan3 zheng4 hou4 qun2
Chinese restaurant syndrome

重症 重症 zhong4 zheng4
acute (of medical condition); grave

重症监护 重症監護 zhong4 zheng4 jian1 hu4
intensive care

侏儒症 侏儒症 zhu1 ru2 zheng4
pituitary dwarfism

注意力不足过动症 注意力不足過動症 zhu4 yi4 li4 bu4 zu2 guo4 dong4 zheng4
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

注意力缺失症 注意力缺失症 zhu4 yi4 li4 que1 shi1 zheng4
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

注意力缺陷过动症 注意力缺陷過動症 zhu4 yi4 li4 que1 xian4 guo4 dong4 zheng4
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)

子癫前症 子癲前症 zi3 dian1 qian2 zheng4
pre-eclampsia, toxaemia of pregnancy (medicine)

紫质症 紫質症 zi3 zhi4 zheng4
porphyria (medicine)

自闭症 自閉症 zi4 bi4 zheng4
autism

综合症 綜合症 zong1 he2 zheng4
syndrome